جزئیات فرایند نظارت میدانی رئیس مجلس و سامانه نظارت مردمی

به گزارش دنیای راه راه، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره جزئیاتی از فرایند نظارت میدانی رئیس قوه مقننه و شروع مطالعات کارشناسی مسائل و مسائل مناطق مختلف، تاکید نمود که نتایج این نظارت ها در سامانه ای ارائه و به صورت پیوسته پیگیری خواهد شد.

جزئیات فرایند نظارت میدانی رئیس مجلس و سامانه نظارت مردمی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، بابک نگاهداری درباره نظارت میدانی رئیس مجلس از حوزه انتخابیه نمایندگان استان خوزستان و انتقاد هایی که مطرح می گردد، گفت: مجلس شورای اسلامی دو ماموریت عمده دارد؛ یک ماموریت تقنینی و دیگری نظارتی است که به تناسب دو معاونت به اسم معاونت قوانین و معاونت نظارت برای آن تشکیل شده است. در ماموریت های ذاتی مجلس نظارت یک رکن جدایی ناپذیر و یک ماموریت ذاتی است. آن دسته از افرادی که نظارت مجلس را زیر سوال می برند با روح ماموریت های ذاتی مجلس شورای اسلامی، بیگانه هستند، زیرا انواع ابزار های نظارتی در اختیار نمایندگان نهاده شده است.

وی ادامه داد: ماموریت نظارت در مجلس در سه طرح دنبال می گردد، نخست نظارت نمایندگان است به این ترتیب که مجلس در 77 شورای ملی و 186 شورای استانی نماینده ناظر دارد. در کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس هم ابزار تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص ابزار های رسمی تعریف شده و در اختیار نمایندگان است.

نگاهداری تاکید نمود: مرحله دوم، نظارت نهادی است، نظارت نهادی مجلس از طرف معاونت نظارت مجلس اعمال می گردد و نظارت بر اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس را در اختیار دارد.

وی اضافه نمود: معاونت نظارت مجلس باید بر حسن اجرای قوانین مختلفی که مجلس، تصویب می نماید از جمله قوانین برنامه و بودجه اعم از سطح ملی و استانی، نظارت کند.

مشاور رئیس مجلس اضافه نمود: مرحله سوم نظارت، به وسیله مردم است؛ مجلس یازدهم عزم جدی در این زمینه دارد و با راه اندازی سامانه نظارت مردمی به صورت سازماندهی شده از گزارش مردم در زمینه نقض قوانین و تخطی از اجرای قوانین، پیگیری های لازم را انجام خواهد داد. در مجلس یازدهم حتما سامانه نظارت مردمی راه اندازی خواهیم کرد.

نگاهداری اضافه نمود: مجلس، نظارت به وسیله نمایندگان، نظارت نهادی به وسیله معاونت نظارت مجلس و نظارت مردم را به وسیله سامانه مردمی، در دست دارد. در مجلس یازدهم تصمیم گرفته شده تا نظارت نهادی مجلس به یاری نظارت نمایندگان بیاید. به گونه ای که نماینده مجلس را در زمینه ماموریت نظارتی در دستگاه ها و چه در سطح استان و چه در سطح انتخابی، تنها نخواهیم گذاشت، این تصمیمی است که در مجلس یازدهم گرفته شده و این پشتیبانی و حمایت نهاد مجلس در قالب نظارت نهادی برای ایفای نقش نماینده در حوزه انتخابیه، برای پیشبرد قوانین برنامه و بودجه و طرح هایی است که در سطح استان به تصویب رسیده، است.

رییس دفتر رئیس مجلس با اشاره به حضور رئیس قوه مقننه در خوزستان، اظهار کرد: اولین برنامه نظارت میدانی را از استان خوزستان شروع کردیم. این نظارت در حقیقت نمونه عملی رویکرد جدید مجلس در تحقق نقش نظارتی خود است و نهاد مجلس به یاری نظارت نمایندگان در حوزه انتخابیه، آمده است.

چه کسانی در نظارت میدانی حضور دارند؟

نگاهداری تاکید نمود: این نظارت میدانی با مشارکت و حضور ریاست مجلس، ریاست کمیسیون های تخصصی مجلس در حوزه های مرتبط و مجمع نمایندگان استانی که مشتمل بر، نمایندگان همه حوزه های انتخابی استان است، شکل گرفته است. یک ضلع آن نهاد مجلس با حضور رئیس مجلس و روسای کمیسیون های تخصصی مرتبط و مجمع نمایندگان است و ضلع دیگر وزرا و معاونین وزرایی هستند که در مسائل مرتبط با استان، وظایف و مسئولیت هایی برعهده آنها، براساس قوانین مصوب و براساس برنامه و بودجه های استانی، گذاشته شده است. ضلع سوم هم مدیران محلی اعم از استاندار و فرمانداران مختلف شهرستان ها و حوزه های انتخاباتی هستند. این سه ضلع در مدل نظارتی جدید مجلس در قالب نظارت میدانی، ایفای نقش می نمایند.

قبل از حضور در خوزستان، مقدمات نظارت میدانی چگونه و از چه زمانی شروع شد؟

وی اضافه نمود: در نظارت میدانی خوزستان عملیات نظارتی مجلس در سه مرحله طراحی و به اجرا درآمد. مرحله پیش از سفر، مرحله حین سفر و مرحله بعد از سفر، آنچه که ما در مرحله نظارت میدانی قبل از سفر انجام دادیم، حدود 40 روز زمان برد و شاید ده ها جلسه با وزرای مرتبط و معاونین وزرای مرتبط، روسای سازمان های مرتبط و استاندار خوزستان و مجمع نمایندگان استان و روسای تخصصی کمیسیون مربوطه، انجام گرفت تا راه چاره ها و راه کار هایی برای مسائل حوزه های انتخابیه و مسائل استان، با مشارکت خود وزارتخانه ها که مجری هستند و مجلس و مدیران محلی، تبیین گردد.

وی اضافه نمود: مجلس سامانه احصا مسائل محلی را راه اندازی نموده که تک تک نمایندگان هر یک از حوزه های انتخابیه در کنار کار کارشناسی که نهاد مجلس انجام داد برای احصای مشکل، و خود نمایندگان هم مسائل حوزه های مرتبط خودشان را در این سامانه بارگذاری کردند.

نگاهداری گفت: در این نظام برای مسائل استان ها کار سراسری اجرا شده و مجلس موضوعات و مسائل هر یک از استان ها را احصا می نماید. موضوعاتی که از این سامانه احصا شده ورودی جلسات یک ماهه رئیس مجلس به صورت مستمر با حضور شخص قالیباف و روسای کمیسیون ها، مسئولین استان ها، وزرا و معاونین برای پیدا کردن راه چاره، براساس قوانین مصوب، طرح های مصوب و برنامه و بودجه مصوب مجلس برای پروژه هایی بود که باید اجرایی می شد، ولی هر کدام به علت مسائلی باقی مانده بودند، که مسائل این ها به دقت آنالیز و راه کار های لازم احصا شد.

وی در ادامه با اشاره به دستاورد های حضور رئیس مجلس در خوزستان، ادامه داد: این موارد که ذکر شد همه اقداماتی بود که در مرحله قبل از سفر انجام شد. پشتوانه این سفر چهار روزه، حدود 40 روز کار کارشناسی مستمر و دقیق بود. در این سفر، در عرض این چهار روز ریاست مجلس و نمایندگان حوزه های انتخابیه و روسای کمیسیون ها از 17 حوزه انتخابیه بازدید و نظارت میدانی از پروژه ها به عمل آمد؛ مثل آب و فاضلاب اهواز و مسائل مختلفی که در جای جای این حوزه انتخابیه مطرح بود.

وی ادامه داد: 17 مساله اصلی مورد نظارت میدانی نهاده شد و در آخرین روز سفر در یک جلسه ای با حضور وزارتخانه ها، استاندار و مدیران محلی و نمایندگان استان همه این تصمیم گیری ها به بحث و آنالیز گذاشته شد و راه چاره های لازم، مصوب شد.

مسئول اجرا، دولت است و مجلس نظارت می نماید

مشاور رئیس مجلس تاکید نمود: قبل از سفر تاکید نمودیم که این کارکرد مجلس ورود در اجرا نیست کارکرد مجلس نظارت است. ما بازوی نظارتی هستیم ادعا نمی کنیم که در این نظارت های میدانی ورود در اجرا داریم. مسئول اجرا، دولت، مدیران استانی و محلی و وزارتخانه ها هستند. مجلس نظارت می نماید و برنامه و بودجه و طرح ها و قوانین که در مجلس به تصویب رسیده باید توسط دولت به اجرا در آید.

سامانه پیگیری نظارت میدانی طراحی شده است

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس بیان نمود: در مرحله سوم که بعد از سفر است سامانه ای طراحی شده و ما مجموعه تصمیماتی که در استان خوزستان اتخاذ شده و هر استانی که در ماه های بعدی، نظارت های میدانی را دنبال خواهیم کرد، پس از ثبت در این سامانه پیگیری خواهیم کرد.

وی اضافه نمود: مجموعه مصوباتی که در استان خوزستان و در روز آخر سفر به تصویب رسیده توسط معاونت نظارت مجلس، اجرای دقیق و تحقق کامل آن پیگیری می گردد تا این تصمیمات، در احقاق حقوق مردم منطقه خوزستان که بر گردن کشور عزیزمان چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن حق بسیار دارند، اجرایی گردد.

نگاهداری اضافه نمود: این ها نه تنها تغییر رویکرد نیست بلکه ماموریت ذاتی مجلس است. اگر در دوره های قبلی در تقنین تاکید می شد، مجلس یازدهم تاکید ویژه بر نظارت دارد و می خواهد از حداکثر ظرفیت خود در اجرای قوانین مصوب مجلس، استفاده کند.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس در واکنش به انتقاد ها به نظارت میدانی رئیس اظهار کرد: مجلس یازدهم عزم جدی دارد مسائل مردم را از نزدیک رصد، پیگیری و نظارت کند این عین کارآمدی است نه حرکتی برای پوشش ناکارآمدی. آن هایی که نیت خوانی می نمایند، این مسئله با خودشان است. من حداقل اینجا به عنوان رئیس دفتر قالیباف شاهدم که او از صبح تا شب، هر روز به فکر مسائل مردم و پیشبرد اهداف و ماموریت های مجلس یازدهم با مشارکت نمایندگان است، حتی میانگین هر هفته، دو شب را هم انقدر کار طول می کشد که تا پاسی از شب در مجلس هستند و در نهایت، در مجلس می خوابند و به منزل نمی فرایند.

وی در انتها تاکید نمود: بعضی در حق مدیریت جهادی و این رویکرد انقلابی در اداره مجلس که توسط رییس مجلس، اجرا شده جفا می نمایند و با بعضی برچسب زدن های سیاسی و با اهداف تخریب سیاسی، خدمت صادقانه و کوشش مجاهدانه رئیس مجلس انقلابی یازدهم را زیر سوال می برند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 5 آبان 1399 بروزرسانی: 5 آبان 1399 گردآورنده: donyayerahrah.ir شناسه مطلب: 935

به "جزئیات فرایند نظارت میدانی رئیس مجلس و سامانه نظارت مردمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات فرایند نظارت میدانی رئیس مجلس و سامانه نظارت مردمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید