مدیران پرمشغله چگونه می توانند دوره آموزش زبان انگلیسی موفقی داشته باشند؟

به گزارش دنیای راه راه، آیا می دانستید که 78 درصد از مدیران برای پیشرفت در کسب وکار خود به یادگیری زبان انگلیسی نیاز دارند؟ شما چند بار آمـوزش زبـان انگلیسی را آغاز کرده و پـس از مدتی آن را رها کرده اید؟

مدیران پرمشغله چگونه می توانند دوره آموزش زبان انگلیسی موفقی داشته باشند؟

به گزارش خبرنگاران بنابر اعلام موسسه باران، مدیران ارشـد سازمان ها و شـرکت ها، افـراد پرمشـغله ای هستند کـه به دلیـل برنامه فشرده کاری، فرصت کافی بـرای یادگیری و زبان آموزی ندارنـد. آیا گمان می کنید این موضوع، راهکار مناسبی ندارد؟

با روش های به روز موسسه باران تمام مدیران می توانند زبان آموزی داشته باشند.

موسسه باران گام به گام در کنار مدیران سازمانی

موسسـه افـق ارتباط بین المللـی باران (موسسـه باران) بـا مربیـان مجـرب همـواره درصدد بـوده تا این خلأ آموزشـی را برای مدیران عامل و ارشـد سـازمانی پر کند. از همیـن رو به صورت تخصصـی دوره های متنوع آمـوزش زبان انگلیسـی را ویـژه مدیران ارشـد، مدیران میانی و کارکنان سـازمان ها در سراسـر کشـور طراحی و برگزار می کند.

در طراحـی محتـوای این دوره ها دو عامل مهم مدنظر قـرار گرفته می شـود؛ نخسـت حوزه تخصصـی فعالیت سـازمان در مرکز توجه قرار می گیرد و سـپس نقشـه راه مناسـب هر سـازمان در مسـیر یادگیری زبان انگلیسی طراحـی می شـود.

زبان آموزی براساس فرهنگ سازمانی

موسسـه بـاران طـی همفکـری بـا مدیـران آمـوزش، منابع انسـانی و مدیران عامل و پس از آشـنایی با فرهنگ سـازمان، اشـراف بـه ماموریت سـازمانی و برگزاری جلسه نیازسنجی، نقشه راه مجموعه را آماده می کند و سپس براسـاس شـناخت به دسـت آمـده، مناسـب ترین اسـتاد و بهینه تریـن الگـوی آمـوزش را انتخـاب می کند.

برایـن اسـاس، دوره هـای آموزشـی موسسـه بـاران ، بـرای مدیـران ارشد سـازمان شـامل مدیرعامـل، اعضـای هیئت مدیـره و معاونـان به صـورت کلاس هـای تکنفـره (VIP) برگـزار می شـود. پیـش از شـروع دوره، یـک جلسـه نیازسـنجی بـا ایـن مدیـران برگـزار شـده و در راسـتای بهینه سـازی تجربه هـای گذشـته مدیران از زبان آمـوزی، دوره هـا از سـوی مربـی تنظیـم خواهد شد.

موسسـه بـاران بـرای مدیـران میانی سـازمان، کلاس هـای گروهـی دو تـا چهـار نفـره (CIP) در نظـر گرفتـه اسـت؛ همچنیـن کارشناسـان و سرپرسـتان سـازمان می تواننـد در کلاس هـای گروهی تقریبا 6 نفره، شرکت داشته باشند. ایـن دوره هـای زبان آمـوزی در سـازمان ها هـم به صـورت حضـوری و هـم به صـورت غیرحضوری و آنلاین در سراسر کشور برگزار می شود.

متد آموزشی موسسه باران

سـازمان ها نیازهـای راهبردی و فرهنگ سـازمانی متفاوتـی دارند؛ از همیـن رو در زمینه زبان آموزی مدل هـای مدرسـه ای و آموزشـگاهی چنـدان ثمربخـش نیست. بـا توجـه بـه مشـغله مدیـران، موسسـه باران این انعطـاف را دارد که هـم نیاز فـردی را پوشـش دهد و هـم همگام با مدیرعالـی سـازمان پیش برود و ایـن حرکت را بر اسـاس مـدل یاددهی- یادگیـری عملیاتـی کند.

موسسـه بـاران با هـدف آسـان و اثربخش تر کردن فرآینـد یادگیـری بـرای بزرگسـالان، متـد آموزشـی جدیـدی بـه نـامKLSرا طراحی کرده اسـت؛ در ایـن روش تمرکـز اصلـی آمـوزش بـر شـنیدار و تقویت مهارت Listening اسـت. در ادامـه ایـن فرآینـد یادگیـری، تمرکز آموزش بـر صحبت کردن یـا مهـارت Speaking است. بنابراین رویکـرد موسسـه بـاران، مبتنـی بـر آموزش هـای کتاب محـور نیسـت و مهارت هـای اصلی مدنظر دوره، براسـاس ویدئوهای آموزشـی تقویـت خواهنـد شـد.

بـرای پاسـخگویی بـه نیاز تخصصـی صنایع مختلـف در زمینـه زبان آموزی، مربـی بـا پی بردن بـه دغدغه های مدیـران در هر صنعـت، ویدئوهـای بـه روز همـان حـوزه را در اختیـار آن هـا قـرار می دهـد. در ایـن روش، از یکسـو مدیـر محتـوای علمـی حـوزه خـود را در بسـتر زبان انگلیسـی یاد خواهد گرفت و از سوی دیگـر، از آخریـن اطلاعات حوزه خـود آگاهی پیدا خواهد کرد.

خدمات آموزشی موسسه باران

خدمات آموزشـی موسسـه باران براسـاس نیاز مدیران، شامل دوره های زیر می شود:

  • دوره حضوری در فضای حرفه ای محیط کار
  • دوره آنلاین در بازه زمانی انعطاف پذیر
  • دوره تلفنی در بازه زمانی از بامداد تا شامگاه

وجه تمایز موسسه باران

براسـاس مصاحبـه و نظرسـنجی موسسـه بـاران بـا مدیـران ارشـدی کـه در دوره هـای این موسسـه حضور داشـته اند، آنچـه سـبب تمایـز ایـن موسسـه با سـایر موسسـه ها شـده، پیگیـری بـرای زبان آموزی تـا آخرین مراحـل اسـت؛ در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه مشـغله مدیـران، انعطاف پذیـری در زمـان برگـزاری کلاس های آموزشی مدنظر قرار می گیرد.

کادر آموزشی مجرب

موسسـه بـاران بـه دلیـل نـوع رابطـه ای کـه بـا سـازمان های بـزرگ و مدیـران ارشـد شـرکت های برتر دارد، بـا درک تمامـی ظرافت هـا و حساسـیت ها، کادر آموزشـی و اداری خـود را انتخاب می کنـد. از همین رو در جـذب نیروی انسـانی خود به عنـوان مدرس و کادر اداری، بسـیار دقیـق و نکته سـنج اسـت. صفاتـی همچـون تجربـه بـالا و مهـارت کافـی که شـرط اصلی جـذب مدرسـان و کارکنـان موسسـه بـاران اسـت، صداقـت، رازداری و همچنین حسـن خلق و صبوری از جملـه ویژگی هـای افـراد در زمـان اسـتخدام به شـمار می فرایند.

نمونه های پیروز آموزش موسسه باران

موسسـه بـاران بیش از 20 سال اسـت کـه تجربـه آموزش تخصصی زبان انگلیسی بـه مدیـران ارشـد شـرکت ها را در کارنامه خـود دارد؛ از همیـن رو بـرای مدیـران سازمان های بـزرگ کشور، در حوزه های نفـت، گاز، پتروشـیمی، بانک ها، بازار سرمایه، معـادن و صنایع معدنی و فلزات و بسیاری حوزه های تخصصی دیگر که شـرکت های آن هـا در زمره شـرکت های بزرگ ایران قـرار دارنـد، ماننـد بانـک ملـت، هلدینـگ خلیج فـارس، خدمات انفورماتیک، فـولاد مبارکه و ذوب آهـن اصفهان آمـوزش زبان آمـوزی دارد. در کنـار این شـرکت های بزرگ، سـازمان های بزرگـی ماننـد سـازمان بنـادر و دریانـوردی، فرابـورس، سـازمان حفـظ نباتـات و راه آهـن جمهوری اسـلامی ایران نیـز در فهرسـت خدمات گیرنـدگان موسسـه باران قرار هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن مشاوره می توانید با شماره 88201530 -021با موسسه باران در ارتباط باشید.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 28 بهمن 1400 بروزرسانی: 28 بهمن 1400 گردآورنده: donyayerahrah.ir شناسه مطلب: 1686

به "مدیران پرمشغله چگونه می توانند دوره آموزش زبان انگلیسی موفقی داشته باشند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مدیران پرمشغله چگونه می توانند دوره آموزش زبان انگلیسی موفقی داشته باشند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید